Inżynieria Biomedyczna | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Inżynieria Biomedyczna

fizyka w medycynie

Kierunek Inżynieria Biomedyczna
Specjalność Fizyka Medyczna (I i II stopień)

Inżynieria Biomedyczna jest nową, interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, wykorzystującą zarówno nauki techniczne, jak i medyczne oraz biologiczne. W Politechnice Gdańskiej studia z zakresu Inżynierii Biomedycznej realizowane są od roku akademickiego 2009/2010 wspólnie przez Wydział Chemiczny, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, przy współpracy z wykładowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W ramach czterech pierwszych semestrów studiów pierwszego stopnia studenci mają możliwość poznania nie tylko podstaw elektronicznej aparatury medycznej i programowania, ale również biofizyki i biochemii, anatomii i fizjologii, technik obrazowania medycznego oraz implantologii. Pod koniec drugiego roku studiów studenci wybierają strumień specjalizacji proponowany przez każdy ze współpracujących wydziałów i realizowany w trzech kolejnych semestrach nauki: Informatykę w medycynie, Elektronikę w medycynie, Chemię w medycynie lub Fizykę medyczną.

Studia w ramach specjalności Fizyka medyczna gwarantują gruntowną wiedzę z zakresu fizyki współczesnej i jej zastosowań w biologii i medycynie, w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury diagnostycznej i programowania komputerowego, a także modelowania układów biologicznych. Semestry 5, 6 i 7, oferują przedmioty i laboratoria specjalistyczne z zakresu:

  • Fizyki jądrowej, radiobiologii , dozymetrii i ochrony radiologicznej
  • Medycyny nuklearnej i radioterapii
  • Modelowania układów biologicznych i badania wpływu czynników zewnętrznych na ich stabilność
  • Technik wykorzystania promieniowania niejonizującego w biologii i medycynie (promieniowanie laserowe, synchrotronowe)
  • Bezinwazyjnych metod diagnostyki i terapii oraz metod obrazowania (USG, EEG, MRJ, EKG)

Wydział dysponuje nowoczesnymi pracowniami studenckimi, które umożliwiają zaznajomienie się z metodologią eksperymentów fizycznych oraz fizycznymi metodami badań stosowanymi obecnie w biologii, medycynie i ochronie środowiska: Laboratorium Biofizyki, Pracownia Jądrowa (izotopowa), Pracownia Dozymetrii Promieniowania Jonizującego, Pracownia Fizyki Atomu i Cząsteczki.

Kształcenie na drugim stopniu studiów w ramach Fizyki medycznej trwa 3 semestry i oferuje przedmioty specjalistyczne z zakresu:

  • Fizyki molekularnej, nanotechnologii i ich wykorzystania w medycynie
  • Modelowania medycznego i statystyki medycznej
  • Technik spektroskopowych i ich wykorzystania biologii i medycynie

Absolwenci specjalności Fizyka medyczna będą przygotowani do pracy w szpitalach i klinikach wykorzystujących diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową oraz radioterapię, w stacjach SANEPID oraz w firmach wprowadzających na nasz rynek nowoczesną aparaturę medyczną. Będą również posiadali gruntowną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod wykorzystywanych w badaniach struktury i funkcjonowania układów biologicznych (metody spektroskopowe, akceleratory cząstek, nanosensory), co zapewni im niezbędną podstawę do pracy w instytucjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Szczegółowy plan i program studiów