Oferta dla biznesu | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Oferta dla biznesu

Oferta współpracy Instytutu Matematyki Stosowanej obejmuje:

 1. doradztwo w zakresie analizy danych, modeli wykorzystywanych w ubezpieczeniach oraz przy derywatywach;
 2. modelowanie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów;
 3. matematyczną analizę danych klinicznych, w tym zastosowanie niezmienników topologicznych (entropia, homologie persystentne) i miar złożoności w badaniu zapisów EKG i EEG;
 4. tworzenie i analizę modeli matematycznych w neurodynamice, epidemiologii, ekspresji genów, optyce rentgenowskiej, akustyce (ruchy wirowe generowane przez ultradźwięki);
 5. numeryczne badanie skupiania i rozpraszania fal rentgenowskich na soczewkach wykonanych z berylu i aluminium;
 6. badanie atomów i jonów za pomocą metody Hartree-Focka;
 7. opracowanie i analizę modeli w mechanice sprężystej, w tym równania belek i prętów, równania płyt i powłok, równania balonów stratosferycznych;
 8. statystyczną analizę danych medycznych, biomedycznych, środowiskowych, technicznych, w tym statystyka opisowa, testowanie hipotez, modele regresyjne (regresja liniowa, logistyczna), analiza przeżycia, eksploracyjna analiza danych (analiza czynnikowa, analiza składowych głównych, klasyfikacja, big data);
 9. symulację procesów i matematycznych modeli deterministycznych i losowych z zastosowaniem języka R, w szczególności konkretne prognozy epidemiologiczne;
 10.  analizę niezawodności i funkcji przeżycia;
 11.  teorię prognozy, w tym stochastyczne równania różniczkowe, modele AR/i/MA/X itp.